Tahrirkadeصادقی
دنبال کردن
موتور ها در زمان قدیم
💬107 view and 5 like

موتور ها در زمان قدیم

موتور قدیمی

قدیم قدیما آدمایی که اوضاع مالی خوبی نداشتند اسب و خر داشتند و وضع خوب ها ماشین داشتند اما الانه پولدارا اسب و خر دارند والان کسانی که اوضاع مالی معمولی دارند ماشین اینا دارند خخخخخخخخخخ یعنی به کل تمام...
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف