زندگی فرصتی است
💬270 view and 7 like

زندگی فرصتی است

🌼زندگی فرصتی است ، از آن سود ببر. 🕊زندگی زیبایی است ، تحسینش کن. 🌼زندگی رویایی است ، آن را تحقق ببخش. 🕊زندگی رقابتی است ، با آن روبرو شو. 🌼زندگی وظیفه است ، آن را به انجام برسان. 🕊زندگی بازی است ، بازی کن. 🌼زندگی عهد است ، بر سر آن بمان. 🕊زندگی رنج است ، بر آن غلبه کن. 🌼زندگی ترانه ای است ، آن را بخوان. 🕊زندگی کشاکشی است ، بپذیر. 🌼زندگی سوگی است ، روبرویش قرار بگیر. 🕊زندگی ماجراجویی است ، 🌼دلیرانه به نبردش برو. 🕊زندگی شانس است ، آن را بساز. 🌼زندگی بسیار گرانبهاست ، آن را هدر نده. 🕊زندگی زندگی است ، برای آن بجنگ
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف