به دخترتون...
💬270 view and 7 like

به دخترتون...

اعتماد به نفس

شجاعت

انسانیت

شخصیت

بــه دخــتــرتــون شــجــاعــت، اعــتــمــاد بــه‌نــفــس و انــســانــیــت رو یــاد بــدیــنــ. ایــنــها مــهمــتــریــن عــوامــل داشــتــن یــه شــخــصــیــت مــحــڪــمــه! وگــرنــه آشــپــزے، لــبــاس پــوشــیــدن و آرایــش ڪــردن رو از شــبــڪــه‌هاے مــجــازے مــیــتــونــه یــاد بــگــیــره.
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف