Sadeghصادقی
دنبال کردن
بخند و قویتر تر دیروز باش
💬279 view and 9 like

بخند و قویتر تر دیروز باش

بخند

بذار همه بفهمند قویتر از دیروزی
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف