Tahrirkadeصادقی
دنبال کردن
ثروت واقعی
💬189 view and 7 like

ثروت واقعی

ثروت

ثروت واقعی انسان به عقلش است پس چه خوب است از مغزمان درست کار بکشیم
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف