Tahrirkadeصادقی
دنبال کردن
زندگی ببخشزندگی ببخش
💬164 view and 6 like

زندگی ببخش

زندگی بخش

ببخش تا بخشیده شوی عمر یک دفحه هست پس تاجایی که میتوانی قدرش را بدان
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف