Sadeghصادقی
دنبال کردن
مردمان خاکستر خور😐
💬216 view and 13 like

مردمان خاکستر خور😐

عجایب

مردمان خاکستر خور😐 در قبیله Yanomamö در برزیل در یکی از این رسم های عجیب وقتی یکی از اعضای فامیل می میرد، آنها بدن مرده را سوزانده و خاکستر آن را می خورند
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف