Tahrirkadeصادقی
دنبال کردن
مادر پاره ای از وجودم
💬314 view and 10 like

مادر پاره ای از وجودم

مادر

مادر در تمام مراحل زندگی پشت پناهم بود خدایا کمکم کن بتوانم جبران کنم
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف