Rmagan1بدون نام
دنبال کردن
مادر پاره ای از وجودم
💬252 view and 8 like

مادر پاره ای از وجودم

مادر

مادر در تمام مراحل زندگی پشت پناهم بود خدایا کمکم کن بتوانم جبران کنم
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف