Tahrirkadeصادقی
دنبال کردن
این حرف را باید با طلا نوشت
💬54 view and 5 like

این حرف را باید با طلا نوشت

موفقیت

فوق العاه است این پیام اول هر شکستی پیروزی است
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف