armaghanکاردانپور
دنبال کردن
هر آنچه از من بر می آمد.
💬903 view and 14 like

هر آنچه از من بر می آمد.

هر آنچه از من بر می آمد!

تلاش

نتیجه

گنجشکی با عجله و تمام توان به آتشی نزدیک می شد و برمی گشت! پرسیدند : چه می کنی؟ پاسخ داد : در این نزدیکی چشمه آبی هست و من مرتب نوک خود را پر از آب می کنم و آن را روی آتش می ریزم. گفتند : حجم آتش در مقایسه با آبی که تو می آوری بسیار زیاد است و این آب فایده ای ندارد. گفت: شاید نتوانم آتش را خاموش کنم، اما آن هنگام که خداوند می پرسد: زمانی که خانه دوستت در آتش می سوخت تو چه می کردی؟ پاسخ می دهم : هر آنچه از من بر می آمد! ☕️
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف