Sadeghصادقی
دنبال کردن
متن درباره کنترل خشم در زندگیمتن درباره کنترل خشم در زندگی
💬309 view and 13 like

متن درباره کنترل خشم در زندگی

کنترل_خشم

گاهی در زندگی موقعیت هایی پیش می آیند که مطابق با آنچه در ذهنت می پرواندی نخواهند بود. این موقعیت ها تا حدی پیش می روند که تو را به خشم وا می دارند و عصبانیتت را بر می انگیزند. وقتی برای چنین موقعیت های عصبانی شدی، به هزاران موقعیت قبلی فکر کن که به راحتی از آنها عبور کردی. خشم برای مسائل ساده و زود گذر تنها باعث رنجش خودتان خواهد شد.
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف