Sadeghصادقی
دنبال کردن
چند خصوصیت اخلاقی پیامبر(ص)
💬291 view and 12 like

چند خصوصیت اخلاقی پیامبر(ص)

پیامبر

خصوصیت_اخلاقی

چند خصوصیت اخلاقی پیامبر(ص) آن حضرت در انجام وظایف خود کوتاهی نمی کرد همیشه و در همه حال به یاد خدا بود در برابر مشکلات شکیبا وصبور بود سخن کسی را قطع نمی کرد لحظه ای از عمر خود را بیهوده صرف نمی کرد در پی لغزش مردم نبود از جدال ؛پر حرفی؛ و سخنان غیر ضرور خود داری می کرد مجلسش مجلس برد باری؛ حیا؛ راست گویی؛ و امانت بود عیب جو نبود و زیاده از کسی تعریف نمی کرد از سرزنش کردن ؛طعنه زدن ؛ غیبت کردن؛دروغ گفتن ؛تهمت زدن ؛پرهیز می نمود کلامش مختصر؛ جامع؛ آرا م وشمرده بود شجاع و سخاوتمند بود هر گاه کسی را می دید ناراحت است با شوخی کردن او را شاد میکرد هر گاه کسی برای احتیاجی نزد او می آمد نیازش را برآورد ه می کرد یا با کلام دل نشین او را راضی می ساخت همیشه متفکر بود کسی را تحقیر نمی‌کرد خنده های آن حضرت تبسم بود هر گاه می دید حقی ضایع شده آرام نمی نشست از بیان موارد غیر ضرور خود داری می کرد میانه رو بود ا ز افراط وتفریط خودداری می نمود در مجالس جای خاصی نداشت وقتی به مجلس وارد می شد هر جا که جا بود می نشست بسیار استغفار می کرد در پایان حداقل کاری که می‌توان برای زحمات و خشنودی آن حضرت کرد صلوات می باشد
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف