etehadسفیر
دنبال کردن
با آب طلا باید نوشت
💬484 view and 13 like

با آب طلا باید نوشت

حکیم بوعلی سینا

کمش دارو

متوسط ش غذا

زیادش سم

حکیم بوعلی سینا : هر چیز کمش داروست... متوسط ش غذا... و زیادش سم است... حتی محبت کردن...!
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف