etehadاحمد صادقي
دنبال کردن
مهم نیست که؟
💬299 view and 11 like

مهم نیست که؟

مهم

دوست و رفیق

مهم نیست که چند تا دوست و رفیق داری مهم اینکه................. وقتی بهشون نیاز داری...... بدردت بخورند..
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف