etehadاحمد صادقي
دنبال کردن
حکایت آشنا
💬472 view and 15 like

حکایت آشنا

ملانصرالدین

گرانی علف

علف گران شده بود و ملانصرالدین هر روز از علف خرش کم می کرد....... تا به کم خوردن عادت کند........ از وی پرسیدند آیا نتیجه ای هم داشت؟.......... گفت کم کم داشت عادت می کرد.. که مرد! .....
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف