etehadسفیر
دنبال کردن
حکایت آشنا
💬617 view and 17 like

حکایت آشنا

ملانصرالدین

گرانی علف

علف گران شده بود و ملانصرالدین هر روز از علف خرش کم می کرد....... تا به کم خوردن عادت کند........ از وی پرسیدند آیا نتیجه ای هم داشت؟.......... گفت کم کم داشت عادت می کرد.. که مرد! .....
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف