جواهرات ملی ایرانجواهرات ملی ایرانجواهرات ملی ایرانجواهرات ملی ایرانجواهرات ملی ایران
💬191 view and 9 like

جواهرات ملی ایران

جواهرات ملی

جواهرات ملی ایران به مجموعه‌ای از جواهرات سلطنتی گفته می‌شود که طی صدها سال توسط پادشاهان مختلف ایران جمع‌آوری گردیده و چه به صورت پیاده و چه به صورت ساخته شده اکنون در موزه جواهرات ملی ایران وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری می‌شوند.
×
آیا این پست حذف شود ؟ حذف